نشانی: 

                 تهران – بزرگراه شهید گمنام – میدان گلها – خیابان گلها – پ 18 – طبقه سوم

تلفن:

982188024000+

982188335421+

982188335422+

 

فکس:

982188335420+